Algemene Voorwaarden - Vipfresh Caribi VIP luchtverfrissers voor auto huis of kantoor

this site is best viewed above 1300px

VIP Airfresheners

Your favorite fragrance for your car, office or home

Menu
Ga naar de inhoud
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
1. Begrippen en toepasselijkheid
 
1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van de Webshop Vipfresh.nl (hierna: Vipfresh). Vipfresh is een online webshop van Bultec Support & Trading gevestigd aan de Stationsweg 14A in Dirksland, Nederland en Geregistreerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 72328835 tevens gelicentieerd importeur van de ViP luchtverfrissers.
Voor meer informatie, email: info@vipfresh.nl of telefonisch Whatsapp ons op +31 (0)6 29950285
 
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vipfresh zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Vipfresh zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
 
2. Aanbiedingen en overeenkomsten
 
2.1 Alle aanbiedingen van Vipfresh zijn vrijblijvend. Vipfresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Vipfresh. Vipfresh is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vipfresh dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
 
3. Prijzen en betalingen
 
3.1 De vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
 
3.2 Betalingen geschieden vooraf en worden verwerkt door bunq,me.
Meer hierover lees je op
https://www.bunq.com/nl/assets/media/legal/nl/20180724_terms_bunq-me_requests_NL.pdf
 
3.3 Na een bestelling ontvangt u per email een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de totale kosten. Een overzicht van uw bestelling ontvangt u uitsluitend per email. U ontvangt geen kopie van dit overzicht bij uw bestelling in het pakket.
 
3.4 Door gebruik te maken van een pas/creditcard bij betaling via Paypal, bevestigt u dat de gebruikte pas/creditcard van u is. Vipfresh is niet aansprakelijk voor misbruik van een pas en/of creditcard en voor misbruik van deze gegevens door derden.
3.5 Geen prijsaanpassing op voorgaande aankopen indien de sale van start gaat en/of de korting tijdens de sale periode verhoogd wordt.
 
 
4. Verzenden en leveringen
 
4.1 Alle bestellingen worden wanneer besteld voor 16:00 meteen dezelfde dag verzonden via Post NL. Besteld u na 16:00 dan verzenden we het de volgende dag.
 
4.2 Zodra uw bestelling door ons is verwerkt, ontvangt u per email een bevestiging met een track & trace code. Met deze track & trace code kunt u de bestelling volgen.
 
4.3 Post NL probeert twee keer het pakket te bezorgen. Als aflevering aan de deur niet mogelijk is, wordt het pakket bij het dichtsbijzijnde postkantoor afgeleverd. De geadresseerde dient altijd te tekenen voor ontvangst.
 
4.4 Vipfresh is niet aansprakelijk indien de verzending plaats vindt op een later tijdstip. Vipfresh behoudt het recht tot dertig dagen na bestelling te leveren, zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Na dertig dagen kan de klant de koop kosteloos ontbinden. Echter wij verzenden van onze vaste voorraad en mocht er iets niet te leveren zijn op het moment nemen we meteen contact met je op om tot een passende oplossing te komen.
 
4.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 
4.6 Vipfresh doet haar uiterste best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Vipfresh direct contact met u op. Het niet leverbare product zal zo spoedig mogelijk gecrediteerd.
 
4.7 U bent verplicht uw bestelling af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
 
4.8 Het risico van een bestelling gaat op het moment van aflevering op u over.
 
4.9 Vipfresh is niet aansprakelijk voor een door de klant foutief opgegeven verzendadres. Eventuele extra verzendkosten zijn voor rekening van de klant.  
5. Reclames en retourzendingen
 
5.1 U heeft veertien dagen de tijd om een artikel te retourneren. De bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van uw bestelling. U dient ons vooraf per email op de hoogte te stellen van uw retournering. Geef gemotiveerd aan welke artikel(en) u wilt retourneren. U ontvangt van ons een retournummer, een retourformulier en het retouradres. Retourneringen zonder retournummer en/of retourformulier worden niet geaccepteerd. Retourzendingen zijn voor eigen rekening en eigen risico van de retourneerder.
 
5.2 Retour artikelen worden niet vergoed en/of geruild indien:
 
- De eventuele verpakking van het artikel beschadigd is, en/of ontbreekt en/of incompleet is.
 
- Het artikel beschadigd is en/of u zelf getracht heeft de schade/het gebrek te herstellen.
 
5.3 Voor sale artikelen kunnen geen retourneringen worden aangevraagd.
5.4 Door u gebruikte artikelen worden niet als retour geacepteerd.
5.5 Na ontvangst van uw retournering, ontvangt u na controle en goedkeuring van uw retournering, een bevestiging per email. Via Bunq of Payal crediteren wij het aankoopbedrag op de rekening waarmee de bestelling is voldaan.
 
5.6 Ruilen: volg de stappen voor een retournering en plaats een nieuwe bestelling.
 
5.7 Eventuele gebreken dienen per email binnen zeven dagen na ontvangst van uw bestelling gemotiveerd te worden gemeld. Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst voldoet, heeft Vipfresh de keuze om het betreffende artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw artikel. Mocht dit niet realiseerbaar zijn, zal Vipfresh overgaan tot crediteren van het aankoopbedrag van het betreffende artikel.
 
 
6. Aansprakelijkheid
 
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Vipfresh en van het personeel en de producten van Vipfresh voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Vipfresh is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 
6.2 Vipfresh aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Vipfresh.
 
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Vipfresh jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Vipfresh verschuldigd is.
 
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestellingen en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Vipfresh, dan wel tussen Vipfresh en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Vipfresh, is Vipfresh niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vipfresh.
 
 
7. Overmacht
 
7.1 Vipfresh heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vipfresh gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Vipfresh kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
 
8. Privacy
8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en verzenden van uw bestelling, wij verzenden geen nieuwsbrief en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Tevens verwijderen we na bevestiging van ontvangst uw persoonlijke gegevens en bewaren alleen order nummer en behorende bij het ordernummer de bestelde artikelen.
8.2 Vipfresh maakt gebruik van Secure Socket Layers (SSL), encryptie-protocollen die de communicatie op het internet beveiligen.
 
9. Diversen
 
9.1 Indien u aan Vipfresh schriftelijk opgave doet van een adres, is Vipfresh gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Vipfresh schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 
9.2 Wanneer door Vipfresh gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vipfresh deze algemene voorwaarden soepel toepast.
 
9.3 Vipfresh is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
9.4 Vipfresh betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op de website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Vipfresh aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Vipfresh.
 
 
10. Eigendomsrechten
 
10.1 De eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, ander beeldmateriaal en overige materialen berusten bij Vipfresh.
 
10.2 U mag deze website en/of delen van deze website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen.
 
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
11.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Vipfresh aangepast worden.
 

VipFresh.nl
Airfresheners for your car, home or office
(c) 2018 BS&T
Terug naar de inhoud